چاپ دوم کتاب نویسنده !

کتاب معاهدات بین المللی ، سرمایه گذار خارجی ، حقوق بشر و نیروی کار به چاپ دوم می رسد !

استقبال خوب خوانندگان را ارج می نهیم !

پاسخ دهید

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran