دستورالعمل انجام ترك تشريفات مناقصه- ۸۷

شماره : ۸۹۱۷۰/۱۰۰

مورخ : ۲۳/۹/۸۷

بخشنامه اجرايي بند ( و ) ماده ۲۸ قانون برگزاري مناقصات

( ترك تشريفات مناقصه )

در اجراي بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاري مناقصات و بند (د) ماده (۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تمام دستگاه‌هاي اجرايي (موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات)  متقاضي ترك تشريفات مناقصه مكلفند فرم شش برگي”درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه” را براساس دستورالعمل تهيه و تنظيم آن كه ضميمه اين بخشنامه ارسال مي‌گردد، تكميل نمايند و همراه مدارك مورد نياز با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي براي طرح در هيأت موضوع بند (و) ماده (۲۸) قانون برگزاري مناقصات به اين معاونت ارسال نمايند.

پيشنهادهايي در هيأت قابل طرح مي‌باشد كه:

  • اعتبار لازم براي اجراي پروژه‌ها، عمليات و فعاليت‌ها در قوانين بودجه سنواتي يا بودجه شركتها پادار شده باشد.
  • قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي … در اجراي آنها رعايت شده باشد.

همچنين در صورت موافقت هيأت با انجام كار از طريق ترك تشريفات مناقصه، رعايت مفاد بند “ج” ماده (۲۳) قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه اجرايي نظام مستند‌سازي و اطلاع رساني مناقصات، الزامي مي‌ باشد.

اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره ۱۵۶۷۷/۱۰۱ مورخ ۵/۲/۱۳۸۴ مي‌شود.

 

                                                                      اميرمنصور برقعي

                                          معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

دانلود دستورالعمل انجام ترك تشريفات مناقصه- ۸۷

دانلود فرم انجام ترك تشريفات مناقصه – PDF

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran