حداکثر ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران ۹۴- ۹۶

 

چندین بخشنامه مربوط به محاسبه ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران تا بحال منتشر شده است. محاسبات فعلی برای ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران در بخشنامه به شماره ۹۴/۱۳۰۴۳۹ به تاریخ ۹۴/۰۶/۲۴ آمده است. در این بخشنامه ابتدا برای هر رشته جدول ضرایب آورده شده است. این جدول به صورت زیر است.

رشته ضریب
نفت و گاز ۱۵
ابنیه و ساختمان ۱۰
آب ۱۵
راه و ترابري ۱۵
صنعت و معدن ۱۵
نیرو ۱۵
تاسیسات و تجهیزات ۷
کاوش هاي زمینی ۴
ارتباطات و فناوري اطلاعات ۷
کشاورزي ۴
مرمت آثار باستانی ۴

دانستن این ضرایب مرحله اول از محاسبات ظرفیت پیمانکاری است.

دومین جدول که در این بخشنامه آمده است، ضرایب هر پایه و تعداد کار مجاز در آن پایه را نشان می‌دهد. این جدول به شرح زیر است.

پایه پایه ۱ پایه ۲ پایه ۳ پایه ۴ پایه ۵
تعداد کار مجاز ۴ ۳ ۳ ۳ ۳
ضریب ۹۱۰ ۴۵۵ ۲۲۸ ۱۱۴ ۴۰

جدول بالا دقیقا همان جدول بخشنامه نیست. در جدول فوق عباراتی که در کنار ضریب آمده تعمداً حذف شده اند. در جدول بخشنامه به جای سطر ضریب، حداکثر ظرفیت (میلیون ریال) نوشته شده است و در کنار عدد ضریب ها دو عبارت دیگر به صورت ضرب در این ضرایب آمده است. عبارت اول سقف معاملات کوچک است و عبارت دوم ضریبی است که در اولین جدول آمده است. یعنی به عبارت دیگر این سطر حداکثر ظرفیت مجاز پیمانکاری برای هر پایه و رشته را حاصلضرب دو ضریب (یکی از جدول اول و یکی از جدول دوم) در سقف معاملات کوچک اعلام می‌نماید.

این بخشنامه در سال ۹۴ ابلاغ شده است. به عنوان مثال اگر بخواهید ظرفیت مجاز پیمانکار در سال ۹۴ برای رشته ابنیه در پایه ۵ را محاسبه نمایید، ابتدا ضریب رشته ابنیه که ۱۰ است را از جدول اول انتخاب می‌نمایید. سپس به جدول دوم رفته و ضریب پایه ۵ را که ۴۰ است را انتخاب می‌کنید. حال نوبت می‌رسد به پیدا کردن سقف معاملات کوچک در سال ۹۴٫ سقف معاملات هر ساله توسط هیت وزیران تصویب شده و اعلام می‌شود. سقف معاملات کوچک در سال ۹۴ یکصد و سی و نه میلیون ریال ۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال بوده است. با این تفاصیل، ظرفیت مجاز پیمانکاری برای رشته ابنیه در پایه ۵ برای سال ۹۴ به شرح زیر خواهد بود.

۵۵/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰=۱۰×۴۰×۱۳۹۰۰۰۰۰۰

پنج میلیارد و پانصد و شصت میلیون تومان!

طبق بخشنامه فوق، جدول کامل ظرفیت مجاز پیمانکاری براساس محاسبات فوق الذکر برای تمامی رشته ها و در تمامی پایه ها بر حسب میلیون ریال، برای سال ۹۴ به شرح زیر خواهد بود.

ظرفیت مجاز پیمانکاری در سال ۱۳۹۴
پایه ضریب پایه ۱ پایه ۲ پایه ۳ پایه ۴ پایه ۵
رشته ۹۱۰ ۴۵۵ ۲۲۸ ۱۱۴ ۴۰
نفت و گاز ۱۵ ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
ابنیه و ساختمان ۱۰ ۱,۲۶۴,۹۰۰ ۶۳۲,۴۵۰ ۳۱۶,۹۲۰ ۱۵۸,۴۶۰ ۵۵,۶۰۰
آب ۱۵ ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
راه و ترابري ۱۵ ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
صنعت و معدن ۱۵ ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
نیرو ۱۵ ۱,۸۹۷,۳۵۰ ۹۴۸,۶۷۵ ۴۷۵,۳۸۰ ۲۳۷,۶۹۰ ۸۳,۴۰۰
تاسیسات و تجهیزات ۷ ۸۸۵,۴۳۰ ۴۴۲,۷۱۵ ۲۲۱,۸۴۴ ۱۱۰,۹۲۲ ۳۸,۹۲۰
کاوش هاي زمینی ۴ ۵۰۵,۹۶۰ ۲۵۲,۹۸۰ ۱۲۶,۷۶۸ ۶۳,۳۸۴ ۲۲,۲۴۰
ارتباطات و فناوري اطلاعات ۷ ۸۸۵,۴۳۰ ۴۴۲,۷۱۵ ۲۲۱,۸۴۴ ۱۱۰,۹۲۲ ۳۸,۹۲۰
کشاورزي ۴ ۵۰۵,۹۶۰ ۲۵۲,۹۸۰ ۱۲۶,۷۶۸ ۶۳,۳۸۴ ۲۲,۲۴۰
مرمت آثار باستانی ۴ ۵۰۵,۹۶۰ ۲۵۲,۹۸۰ ۱۲۶,۷۶۸ ۶۳,۳۸۴ ۲۲,۲۴۰

در ادامه و در سال ۹۵ همانطوری که در بخشنامه مربوطه آمده، به منظور رشد منطقی ظرفيت شركت های پيمانكاری و انطباق حداقل شرايط اختصاصی با شاخص های تعديل ۱۳۹۴، در این محاسبات تغييراتی اعمال شده است. این بخشنامه در تاریخ  ۹۵/۰۳/۳۱ و به شماره ۹۵/۵۷۶۷۵۶ ابلاغ شده است. طبق این بخشنامه در محاسبه ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران تغییرات زیر اعمال می‌شود:

عبارت « سقف معاملات كوچك » در رابطه قبلی با عبارت «  ۱۳۹ ×ضريب متوسط افزايش وزني براساس شاخص هاي تعديل سالانه» جایگزین می‌شود.

ضريب متوسط افزايش وزني هر ساله پس از ابلاغ شاخص‌های تعديل محاسبه و اعلام مي‌گردد. این ضریب در سال ۹۵ برابر ۱/۰۵ و در سال ۹۶ برابر با ۱/۱۶ اعلام شده است.

جدول زیر ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران در سال ۹۵ برای تمامی رشته ها و در تمامی پایه ها را نشان می‌دهد. در این جدول ضریب پایه ضربدر ضریب رشته ضربدر ۱۳۹ ضربدر ۱/۰۵ شده است.

ظرفیت مجاز پیمانکاری در سال ۱۳۹۵
پایه ضریب پایه ۱ پایه ۲ پایه ۳ پایه ۴ پایه ۵
رشته ۹۱۰ ۴۵۵ ۲۲۸ ۱۱۴ ۴۰
نفت و گاز ۱۵ ۱,۹۹۲,۲۱۸ ۹۹۶,۱۰۹ ۴۹۹,۱۴۹ ۲۴۹,۵۷۵ ۸۷,۵۷۰
ابنیه و ساختمان ۱۰ ۱,۳۲۸,۱۴۵ ۶۶۴,۰۷۳ ۳۳۲,۷۶۶ ۱۶۶,۳۸۳ ۵۸,۳۸۰
آب ۱۵ ۱,۹۹۲,۲۱۸ ۹۹۶,۱۰۹ ۴۹۹,۱۴۹ ۲۴۹,۵۷۵ ۸۷,۵۷۰
راه و ترابري ۱۵ ۱,۹۹۲,۲۱۸ ۹۹۶,۱۰۹ ۴۹۹,۱۴۹ ۲۴۹,۵۷۵ ۸۷,۵۷۰
صنعت و معدن ۱۵ ۱,۹۹۲,۲۱۸ ۹۹۶,۱۰۹ ۴۹۹,۱۴۹ ۲۴۹,۵۷۵ ۸۷,۵۷۰
نیرو ۱۵ ۱,۹۹۲,۲۱۸ ۹۹۶,۱۰۹ ۴۹۹,۱۴۹ ۲۴۹,۵۷۵ ۸۷,۵۷۰
تاسیسات و تجهیزات ۷ ۹۲۹,۷۰۲ ۴۶۴,۸۵۱ ۲۳۲,۹۳۶ ۱۱۶,۴۶۸ ۴۰,۸۶۶
کاوش هاي زمینی ۴ ۵۳۱,۲۵۸ ۲۶۵,۶۲۹ ۱۳۳,۱۰۶ ۶۶,۵۵۳ ۲۳,۳۵۲
ارتباطات و فناوري اطلاعات ۷ ۹۲۹,۷۰۲ ۴۶۴,۸۵۱ ۲۳۲,۹۳۶ ۱۱۶,۴۶۸ ۴۰,۸۶۶
کشاورزي ۴ ۵۳۱,۲۵۸ ۲۶۵,۶۲۹ ۱۳۳,۱۰۶ ۶۶,۵۵۳ ۲۳,۳۵۲
مرمت آثار باستانی ۴ ۵۳۱,۲۵۸ ۲۶۵,۶۲۹ ۱۳۳,۱۰۶ ۶۶,۵۵۳ ۲۳,۳۵۲

در نهایت نیز با اعمال ضریب متوسط افزايش وزني سال ۹۶ که ۱/۱۶ است، جدول ظرفیت کاری مجاز پیمانکاران در سال ۹۶ برای تمامی رشته ها و در تمامی پایه ها به شرح زیر خواهد بود.

ظرفیت مجاز پیمانکاری در سال ۱۳۹۶
پایه ضریب پایه ۱ پایه ۲ پایه ۳ پایه ۴ پایه ۵
رشته ۹۱۰ ۴۵۵ ۲۲۸ ۱۱۴ ۴۰
نفت و گاز ۱۵ ۲,۲۰۰,۹۲۶ ۱,۱۰۰,۴۶۳ ۵۵۱,۴۴۱ ۲۷۵,۷۲۰ ۹۶,۷۴۴
ابنیه و ساختمان ۱۰ ۱,۴۶۷,۲۸۴ ۷۳۳,۶۴۲ ۳۶۷,۶۲۷ ۱۸۳,۸۱۴ ۶۴,۴۹۶
آب ۱۵ ۲,۲۰۰,۹۲۶ ۱,۱۰۰,۴۶۳ ۵۵۱,۴۴۱ ۲۷۵,۷۲۰ ۹۶,۷۴۴
راه و ترابري ۱۵ ۲,۲۰۰,۹۲۶ ۱,۱۰۰,۴۶۳ ۵۵۱,۴۴۱ ۲۷۵,۷۲۰ ۹۶,۷۴۴
صنعت و معدن ۱۵ ۲,۲۰۰,۹۲۶ ۱,۱۰۰,۴۶۳ ۵۵۱,۴۴۱ ۲۷۵,۷۲۰ ۹۶,۷۴۴
نیرو ۱۵ ۲,۲۰۰,۹۲۶ ۱,۱۰۰,۴۶۳ ۵۵۱,۴۴۱ ۲۷۵,۷۲۰ ۹۶,۷۴۴
تاسیسات و تجهیزات ۷ ۱,۰۲۷,۰۹۹ ۵۱۳,۵۴۹ ۲۵۷,۳۳۹ ۱۲۸,۶۷۰ ۴۵,۱۴۷
کاوش هاي زمینی ۴ ۵۸۶,۹۱۴ ۲۹۳,۴۵۷ ۱۴۷,۰۵۱ ۷۳,۵۲۵ ۲۵,۷۹۸
ارتباطات و فناوري اطلاعات ۷ ۱,۰۲۷,۰۹۹ ۵۱۳,۵۴۹ ۲۵۷,۳۳۹ ۱۲۸,۶۷۰ ۴۵,۱۴۷
کشاورزي ۴ ۵۸۶,۹۱۴ ۲۹۳,۴۵۷ ۱۴۷,۰۵۱ ۷۳,۵۲۵ ۲۵,۷۹۸
مرمت آثار باستانی ۴ ۵۸۶,۹۱۴ ۲۹۳,۴۵۷ ۱۴۷,۰۵۱ ۷۳,۵۲۵ ۲۵,۷۹۸

در بخش انتهایی بخشنامه های مورد استفاده در این محاسبات آمده است.

تغییر در حوزه تعریف رشته هاي ماده ( ۶) و اصلاح جداول آئین نامه طبقه بندي و تشخیص صلاحیت پیمانکاران بخشنامه شماره ۹۴/۱۳۰۴۳۹ مورخه ۹۴/۰۶/۲۴

حد نصاب معاملات سال ۹۴ مصوبه شماره ۱۵۴۰۰/ت۵۱۸۱۳ه مورخه ۹۴/۰۲/۱۳

تغيير در حداقل شرايط اختصاصي و ظرفيت شركتهای پيمانكاری آيين نامه طبقه بندی و تشخيص صلاحيت پیمانکاران بخشنامه شماره ۹۵/۵۷۶۷۵۶ مورخه ۹۵/۰۳/۳۱

ضریب متوسط افزایش وزنی در سال ۹۵ بخشنامه شماره ۹۵/۶۴۳۲۹۹ مورخه ۹۵/۰۵/۰۶

ضریب متوسط افزایش وزنی در سال ۹۶ بخشنامه شماره ۹۶/۱۳۱۳۰۲۰ مورخه ۹۶/۰۵/۱۱

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran