آخرین مطالب و قوانین

محبوبترین مطالب

برگزاري سمينارهاي آموزشي

موضوعات مطروحه به عنوان سمينار آموزشي مي تواند به شرح ذيل باشد : ۱- مباحث مربوط به دعاوي پيمانكاران و اشكالات قراردادي ۲- تهيه برآوردهاي تخصصي پيمانهاي عمراني و خدماتي ۳- نحوه نظارت بر پيمانهاي خدماتي و عمراني ۴- نقد و بررسي پيمانهاي حجمي و اشكالات قانوني ۵- بخشنامه هاي... ادامه متن

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran