ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا – فصل چهارم آيين نامه ارزيابي كيفي

شماره۸۴۱۳۶/ت۳۳۵۶۰هـ

۱۶/۷/۱۳۸۵

همانطور كه مستحضريد فصل چهارم آيين نامه ارزيابي كيفي مربوط به نحوه ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالا مي باشد . به جهت راحتي شما عزيزان اين قسمت به صورت جداگانه  درج گرديده است . عزيزاني كه به نحوه انجام تشريفات ارزيابي كيفي آشنايي ندارند حتماً آيين نامه اصلي را بخوانند . با تشكر

 

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ( تامين كنندگان كالا )

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

 هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل چهارم ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان

 ماده ۲۴ـ معيارهاي ارزيابي تأمين‌كنندگان

الف ـ ارزيابي كيفي تأمين‌كنندگان بر اساس حداقل معيارهاي زير انجام مي‌شود:

۱ـ توان مالي.

۲ـ ارزيابي مشتريان قبلي وحُسن شهرت.

۳ـ استانداردهاي توليد.

۴ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه موردنظر.

۵ ـ حسن سابقه.

۶ ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات .  (اصلاحی بموجب اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ۱۳۸۶)

ب ـ اگر مبلغ برآوردي تأمين كالا بيش از بيست برابر نصاب معاملات متوسط باشد، علاوه بر معيارهاي بند « الف» اين ماده، بايد معيارهاي زير نيز منظور شود:

۱ـ نظام كيفيت و نحوه تضمين محصولات (گارانتي) .

۲ـ ظرفيت توليد.

پ ـ چنانچه به تشخيص مناقصه‌گزار معيارهاي ديگري علاوه بر معيارهاي ياد شده در بند « الف» اين ماده لازم باشد، اهميت وزني و روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.

ماده ۲۵ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان

الف ـ ارزيابي توان مالي تأمين‌كنندگان بر اساس اطلاعات حداكثر پنج سال گذشته تعيين مي‌شود.

ب ـ حداكثر امتياز توان مالي در صورتي احراز مي‌شود كه مبلغ برآوردي مناقصه معادل يا كمتر از يكي از مقادير زير باشد:

۱ـ يكصد برابر ماليات متوسط سالانه، مستند به اسناد مالياتهاي قطعي و علي‌الحساب پرداخت شده.

۲ـ بيست و پنج درصد فروش آخرين سال توليد، مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده.

۳ـ ده درصد داراييهاي ثابت، مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه داراييها.

۴ـ تأييد اعتبار از سوي بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف مبلغ موضوع مناقصه.

تبصره ۱ـ بالاترين عدد كسب شده از جزءهاي (۱) تا (۳) بند « ب» اين ماده، مبناي محاسبات مي‌باشد و در صورتي كه بالاترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي مناقصه كمتر باشد، امتياز مالي به تناسب كاهش مي‌يابد.

تبصره ۲ـ در صورت ضرورت، نسبتهاي فوق با توجه به شرايط اقتصادي و اجرايي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت‌وزيران بهنگام مي‌شود.

ماده ۲۶ـ ارزيابي مشتريان قبلي

الف ـ براي تعيين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي از كالاي مورد نظر، اخذ اطلاعات مربوط به نشاني مشتريان عمده، موضوع و مبلغ قراردادها از طريق استعلام ارزيابي لازم است.

تبصره ـ ارزيابي مشتريان قبلي از طريق خود اظهاري و ارائه مدارك لازم و با تشخيص و مسئوليت مناقصه‌گزار قابل پذيرش مي‌باشد.

ب ـ امتياز ارزيابي مشتريان قبلي با توجه به مواردي نظير كيفيت كالا، عملكرد در دوره بهره‌برداري، كيفيت خدمات پشتيباني و انجام بموقع تعهدات تعيين مي‌شود.

پ ـ ميانگين امتياز ارزيابي مشتريان قبلي در حداكثر پنج سال گذشته، ملاك تعيين امتياز ياد شده خواهد بود.

ماده ۲۷ـ ارزيابي استانداردها

الف ـ اگر حداقل استانداردهاي الزامي در استعلام ارزيابي قيد شده باشد، متقاضيان بايد حصول استانداردهاي ياد شده را اثبات كنند. اين استانداردها مي‌تواند شامل استانداردهاي كيفيت، استانداردهاي توليد، نصب يا بهره‌برداري باشد. چنانچه استانداردهاي لازم تأمين نشود، مي‌توان مناقصه‌گران فاقد شرايط را بدون در نظر گرفتن ساير معيارها رد كرد. ارائه اسناد و گواهينامه‌هاي معتبر يا بازديد كارشناسي مي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد. حتي‌المقدور در صورت وجود استفاده از استانداردهاي بومي و ايراني اولويت دارد.

ب ـ اگر استانداردهاي ترجيحي كه كارايي، دوام و ساير ويژگيهاي فني كالا را بيش از حداقل مورد نياز تأمين مي‌كنند، در استعلام ارزيابي تعيين شده باشند، براي امتيازدهي استانداردها مي‌توان به روش متعارف (مذكور در بند « ب» ماده (۹) اين آيين‌نامه) عمل كرد و در اين صورت، روش امتيازدهي بايد در استعلام ارزيابي تشريح شود.

ماده ۲۸ ـ نظام تضمين كيفيت

الف ـ نظام تضمين كيفيت بر اساس گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت نظير سري ISO 9000 يا ساير گواهينامه‌هاي معتبر كيفيت تعيين مي‌شود. در موارد خاصي كه گواهينامه‌هاي تضمين كيفيت موجود نباشد، بايد با توافق كارفرما و مناقصه‌گر روشهايي نظير بيمه‌نامه يا بازرسي فني حين ساخت پيش‌بيني شود.

ب ـ موارد زير بايد بر اساس خوداظهاري مناقصه‌گران تعيين شود. حداقل‌هاي مربوط به هر مورد نيز بايد حسب مورد در اسناد استعلام قيد شود:

۱ـ نحوه تضمين محصولات و گارانتي.

۲ـ نحوه تأمين خدمات پس از فروش (وارانتي) در محل استفاده.

۳ـ چگونگي بسته‌بندي و حمل و نقل.

۴ـ چگونگي نصب.

۵ـ آموزش كاربرد و نگهداري و تعميرات.

ماده ۲۹ـ ظرفيت توليد

ظرفيت توليد بر اساس بازديد، ارائه پروانه‌ها يا مجوزهاي توليد تعيين مي‌شود. هرگاه اثبات شود كه مناقصه‌گري به دليل تكميل ظرفيت توليد، قادر به تأمين كالاي مورد مناقصه نيست، بدون در نظر گرفتن ساير معيارهاي مندرج در ماده (۲۴) اين آيين‌نامه از فهرست كوتاه حذف مي‌شود.

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي

دانلود فصل چهارم آيين نامه ارزيابي كيفي ( تامين كنندگان كالا ) – PDF

Copyrights: 1395 BY : Eng.Reza Bahadoran